Schriftelijke vragen conform artikel 39 RvO: leerlingenstop Den Dungen vervolgvragen

Geacht college,

De Gestelse VVD heeft op 5 maart u reeds vragen gesteld n.a.v. signalen uit de Dungense samenleving ten aanzien van een leerlingenstop. Inmiddels hebben wij nog meer signalen gekregen, welke ons zeer verontrusten. Deze zijn enerzijds gericht op het basisonderwijs en de hoeveelheden leerlingen in combinatie met huisvesting en anderzijds de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Hierna zal ik de vragen uitsplitsen naar beide onderwerpen.

Huisvesting en capaciteit basisonderwijs

 1. Uit de samenleving horen wij dat er in Den Dungen klassen zijn van meer dan 35 leerlingen (van groep 3 tot en met 5), waarbij er capaciteit wordt gecreëerd door leerlingen op de gang te plaatsen. Is dit ook bekend bij het college? Zo ja, wat vindt het college van deze situatie? En zo ja, waarom heeft het college het bestuur van Stichting Skipos hierop niet aangesproken? Zo nee, wil het college dit actief gaan onderzoeken en bespreken met het bestuur van Skipos?
 2. Er wordt op dit moment van basisscholen verlangt dat er meer en meer passend onderwijs wordt geleverd, dan wel dat er meer en meer leerlingen komen met een rugzakje. Gezien de capaciteitsproblemen vraagt de Gestelse VVD zich af of passend onderwijs gegarandeerd is en nog steeds van hoge kwaliteit is?

Kinderopvang en buitenschoolse opvang

 1. Doordat de basisscholen tekort aan huisvesting hebben, kunnen de kinderopvangen ook niet groeien. Hierdoor moeten ouders uit Den Dungen hun kinderen naar de opvang brengen buiten het dorp, waarbij ons zelfs Empel ter ore is gekomen. In hoeverre vindt het college dit wenselijk?
 2. Wil het college in overleg met Skipos en de kinderopvangen en Bso’s gaan om tot een integrale oplossing te komen, waardoor er voldoende capaciteit ontstaat in Den Dungen?
  Wij vernemen tevens uit de samenleving dat er contact is geweest met de gemeente om te kijken of leegstaande panden geschikt gemaakt kunnen worden voor kinderopvang en Bso, maar dat de gemeente hieraan niet wil meewerken in de vorm van capaciteit of geld. In hoeverre klopt dit gerucht? En herkent het college zich in dit beeld?

Alles overziend is de Gestelse VVD er totaal niet op gerust dat de komende jaren er voldoende capaciteit zal zijn in de kinderopvang, buitenschoolse opvang en de basisscholen. Hierdoor worden ouders gesteld voor grote uitdagingen, waarbij zij zelfs mogelijk hun kinderen buiten het dorp moeten onderbrengen in de toekomst. De Gestelse VVD vindt dit echt een onwenselijke situatie en stelt daarom nogmaals de vraag aan het college: hoe wil het college dit probleem aanpakken?

Schriftelijke vragen conform artikel 39 RvO: leerlingenstop Den Dungen

Geacht college,

De Gestelse VVD hecht groot belang aan toegankelijk onderwijs in de buurt voor de diverse kernen binnen onze gemeente. Daarom vinden wij het verontrustend dat wij weer signalen vanuit de kern Den Dungen krijgen dat er momenteel sprake is van een leerlingenstop op de beide basisscholen (basisschool Fonkel en Basisschool De Wegwijzer).

De fractie Dorpsgoed heeft hierover in september ook reeds vragen gesteld, maar de signalen blijven komen uit de samenleving van Den Dungen. De directie van De Fonkel heeft toen in het Brabants Dagblad aangegeven dat er geen problemen zijn met het plaatsen van kinderen. Toch blijft er sprake van een leerlingenstop, hetgeen niet met elkaar te rijmen valt.

Gezien de ontwikkelingen die de komende jaren in Den Dungen gaan plaatsvinden met de uitbreiding van Jacobskamp en de ontwikkeling van het Centrum, vinden wij het zeer verontrustend. Een inwoner van Den Dungen moet namelijk ook gewoon onderwijs kunnen genieten in het dorp zelf. Daarnaast levert dit ook veel onrust op in de gemeenschap van Den Dungen, hetgeen wij onwenselijk vinden.

Tevens vindt de Gestelse VVD het verontrustend om te merken/horen dat ouders in Den Dungen het nieuws van een leerlingenstop vooral via-via moet vernemen, dan wel uit een toevallig contact met een basisschool. Vanuit de scholen is er geen actieve communicatie richting de ouders. Ook vanuit de gemeente is deze niet aanwezig, althans niet duidelijk waarneembaar.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

 1. In hoeverre is de problematiek rondom de leerlingenstop in Den Dungen bij u bekend?
 2. Bent u het met de Gestelse VVD eens dat het voor ouders in Den Dungen zeer verontrustend overkomt als er gesproken wordt van een leerlingenstop op beide basisscholen? En dat voor ongewenste onrust zorgt in de Dungense samenleving?
 3. Bent u met het bestuur van de basisscholen in Den Dungen in overleg ten aanzien van de prognoses op langere termijn van kinderen? Zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten? En in hoeverre kloppen de prognoses van de afgelopen jaren met de realisatie? Zijn hierin afwijkingen geweest, en zo ja, hoe is hierop gereageerd?
 4. In hoeverre is het noodzakelijk om in overleg te gaan met het bestuur van de basisscholen om tijdelijke uitbreiding van capaciteit te bewerkstelligen? Zodat we voorkomen dat leerlingen uit Den Dungen naar school moeten in andere kernen?
 5. In september 2017 geeft u aan dat er een indicatie is dat de prognose van het DUO aanleiding geeft dat er sprake is van voldoende capaciteit, waarom is er dan toch sprake van een leerlingenstop? De Gestelse VVD kan dit niet rijmen met elkaar.
 6. Bent u bereid om in overleg te gaan met Skipos om samen op te trekken in de communicatie richting ouders in Den Dungen hieromtrent? Als gemeente beschikken we over uitgebreide informatie uit de Basisregistratie Personen, waarmee actief ouders benaderd kunnen worden hieromtrent.

Schriftelijke vragen conform artikel 39 RvO: verlichting fietspad Zuid Willemsvaart

Geacht college,

De VVD hecht groot belang aan goede en veilige fietspaden. Hierbij zijn met name fietspaden waar jongeren fietsen die naar en van school fietsen ’s ochtends en ’s avonds, maar ook ’s nachts in verband met uitgaan een bijzonder aandachtspunt voor ons.

Hierbij is bij ons naar voren gekomen dat het fietspad langs de Zuid Willemsvaart vanaf de Dungense Brug tot aan de crossbaan slecht verlicht is. Hierdoor ontstaat een onveilige situatie op een plek waar veel fietsverkeer is. Dit fietsverkeer bestaat zowel uit jeugd, maar ook uit volwassenen. Voor de VVD een onwenselijke situatie die aanpassing behoeft.

Daarom heeft de VVD de volgende vragen voor uw college:

 1. Welke partij is verantwoordelijk voor dit fietspad? Betreft dit de gemeente Sint-Michielsgestel, gemeente ’s-Hertogenbosch of misschien zelfs de provincie Noord-Brabant? Indien de gemeente Sint-Michielsgestel geen partij in deze is, bent u bereid om onderstaande punten onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke partij en hiermee in gesprek te gaan over de situatie?
 2. Bent u bekend met de situatie van de slechte verlichting dit fietspad? Zo ja, waarom is dit niet reeds aangepakt tijdens de vernieuwing van het fietspad?
 3. Bent u bereid om na te gaan welke aanpassingen doorgevoerd kunnen worden in de verlichting zodat er weer een veilige situatie ontstaat? Zo ja, kunt u hier op korte termijn op ingaan welke aanpassingen u hiervoor nodig acht, op welke termijn dit gerealiseerd kan worden en welke kosten hieraan verbonden zijn?